top of page
LOGO.png

משחקי מילים תש"ף

תשבץ תצלילים 

4.

תלמידים יקרים

תַּצְלִיל היא מילה או צירוף מילים שצלילן מחקה את משמעותן.

בתשבץ הבא נתמקד בתצלילים.

rak_mila_circle.png

תצלילים

 

בקבוק - כלי קיבול לנוזלים בעל פייה צרה
בעבוע - העלאת בועות, בעיקר של נוזל רותח
גִרגור - שטיפת המים בגרון מבלי לבלוע אותם
דִגדוג - מגע קל הגורם לצחוק
זבוב - חרק מעופף קטן שניזון מפסולת
זִמזום – קול גבוה וטורדני כשל יתוש, דבורה וכד
חִרחור - נשימה צרודה ולא חלקה; נְחִירָה 
טִפטוף - זליגה של טיפות
צִחקק – צחק צחוק קל
מִצמוץ - סגירה העיניים ופתיחתן מיד אחר כך
פח - מתכת רכה וכסופה
פִמפום - דחיסת דבר⁻מה שוב ושוב
פִטפוט - דִּבּוּר רב ורצוף על דברים סתמיים 
פינג פונג - טניס שולחן
פִצפוץ - ניפוץ, פיצוח, שבירה
פקק - מכסה של בקבוק
צִיוץ - קול דק וגבוה כשל ציפור
צִלצול - קול הפעמון
צִפצוף - קול גבוה וחד
צִקצוק -  צליל הדומה לאות צ' או ת' שמשמיעים כמה פעמים לאות צער (בלשון) 
צרצר - חרק ירוק⁻חום המשמיע קול באמצעות חיכוך הכנפיים
קוקיה - ציפור בעלת זנב ארוך
רִשרוש - קול עמום; רחש
שחיקה - גרימה הדרגתית להתבלות
שִפשוף - החלקת עצם כנגד עצם אחר בתנועות חוזרות
תִקתוק - נקישה בקצב אחיד
 

הורידו קובץ להדפסה כדי לפתור  את התשבץ על נייר

תשבץ 4.png

מאוזן
1.מגע קל הגורם לצחוק
3.מתכת רכה וכסופה
6.החלקת עצם כנגד עצם אחר בתנועות חוזרות
7.חרק ירוק⁻חום המשמיע קול באמצעות חיכוך הכנפיים
9.זליגה של טיפות
12.כלי קיבול לנוזלים בעל פייה צרה
15.ניפוץ, פיצוח, שבירה
17.צחק צחוק קל
18.ציפור בעלת זנב ארוך
19.קול הפעמון
22.דחיסת דבר⁻מה שוב ושוב
23.העלאת בועות, בעיקר של נוזל רותח

 מאונך

2.שטיפת המים בגרון מבלי לבלוע אותם
3.דִּבּוּר רב ורצוף על דברים סתמיים
4.קול עמום; רחש
5.נשימה צרודה ולא חלקה; נְחִירָה
8.חרק מעופף קטן שניזון מפסולת
10.טניס שולחן
11.נקישה בקצב אחיד
13.צליל הדומה לאות צ' או ת' שמשמיעים כמה פעמים לאות צער (בלשון)
14.גרימה הדרגתית להתבלות
16.מכסה של בקבוק
17.קול דק וגבוה כשל ציפור
20.קול גבוה וחד
21.קול גבוה וטורדני כשל יתוש, דבורה וכד'

לאחר שפתרתם את התשבץ עליכם להעביר למורה מילה להוכחת הפתרון.

לפניכם שבלונה של המשבצות. בכל משבצת מספר. העתיקו את האותיות המופיעות בתשבץ הפתור אל השבלונה. את המילה שקיבלתם העבירו למורה. 

תבנית 4.png
HIDAA

חידת הורים מספר 4

LOGO.png

השפה העברית עשירה בצירופי לשון ופתגמים המכילים את אברי גוף האדם.

עיינו בחוברת המצורפי "מכף רגל ועד ראש" ופתרו את התשבץ  הבא. בתשבץ - רק הגדרות במאוזן!

בטור המסומן במאונך מתקבלת מילה. מהי המילה? שילחו את המילה בטופס שלמטה.

1. ייסורי מצפון, הרגשת חרטה.
2. מתרגז בקלות
3. בפליאה, בתדהמה
4. יבש גרונו, הצטרד
5. לא הושיט, עזרה
6. בנדיבות 
7. עקשן

כל ההגדרות בחידת הורים מספר 4 לקוחות מדף המידע 

"מכף רגל ועד ראש" 

חידת הורים מספר 4.png

הורידו את המצגת כדי לפתור על נייר

טופס למשלוח תשובה

Success! Message received.

bottom of page